ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุทธิลักษณ์ เหล็กอินทร์ 155592
2  นางสาวพิมพ์ผกา รุ่งแสง 158023
3  นางสาววลัยลักษณ์ แผ่นสุวรรณ์ 157704
4  นางสาวศภวรรณ จรูญศรี 157845
5  นางสาวพิชญ์สุชา ไหลงาม 151142
6  นายจักรรินทร์ โป๊ะไธสง 158112
7  นางวรรณ์ลดา เบ้าลา 158111
8  นายยอด ธรรมาบุญ 158113
9  นางสาวชุติสรา เลื่อนเกื้อ 158115
10  นางสาวมะลิวัลย์ สายสมบัติ 158117
11  นายจิรัฏฐ์ มีปาน 158228
12  นางสาวธัญญลักษณ์ ภู่พูลเพียน 157485
13  นายชัยพงศ์ พวงปรึก 157488
14  นางสาวจินตนา ศิริรูป 157491
15  นางสาวสุภมาส สมสะอาด 158223
16  นางสาวนพวรรณ เนตรทิพย์ 158185
17  นางสาวศิริกุล ภูต้ายผา 157960
18  นางสาวสุชาดา ปรึกษา 157963
19  นางสาวอิสริยาภรณ์ โพธิ์สุ 158220
20  นางสาวกันญารัตน์ ศรีภูมิพรรณ 158345

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th