ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุทธิลักษณ์ เหล็กอินทร์ 153443
2  นางสาวพิมพ์ผกา รุ่งแสง 157243
3  นางสาวกวินทิพย์ แก้วมาเมือง 158055
4  นางสาววลัยลักษณ์ แผ่นสุวรรณ์ 157958
5  นายจักรรินทร์ โป๊ะไธสง 158108
6  นางวรรณ์ลดา เบ้าลา 158109
7  นายยอด ธรรมาบุญ 158110
8  นางสาวชุติสรา เลื่อนเกื้อ 158114
9  นางสาวมะลิวัลย์ สายสมบัติ 158116
10  นายจิรัฏฐ์ มีปาน 158230
11  นางสาวธัญญลักษณ์ ภู่พูลเพียน 157486
12  นายชัยพงศ์ พวงปรึก 157487
13  นางสาวจินตนา ศิริรูป 157492
14  นางสาวนภาภรณ์ ปิยะวรรณรัตน์ 158222
15  นางสาวอรัญญา บุญขันธ์ 154797
16  นายชนิตว์นันท์ โยธา 158210
17  นางสาวนพวรรณ เนตรทิพย์ 158271
18  นางสาวศิริกุล ภูต้ายผา 157961
19  นางสาวสุชาดา ปรึกษา 157962
20  นางสาวอิสริยาภรณ์ โพธิ์สุ 158218

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th