ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายธันวา บำรุงศิลป์ 158172
2  นายอัครา สนอุทา 158102
3  นายกฤชพล อุตตวัฒน์ 158177
4  นางสาวกมลทิพย์ พูลประดิษฐ์ 157948
5  นายสมาน นนทวาณิช 158213
6  นางสาวพิชญ์สุชา ไหลงาม 154644
7  นางสาวกันติชา ตรีรัตน์กิตติคุณ 154643
8  นางสาวอุไรพร ห่วงกระโทก 158195
9  นางสาวนภัสชนก ศรีปาริสัชชานนท์ 158194
10  นางสาวสุมานันท์ วัดเมือง 158123
11  นายนพันธ์ อินทรสุข 157758
12  นางสาวนิษฐา ศรีทุมมา 158150
13  นางสาววิภาดา สาโสก 158148
14  นางสาวเกศรินทร์ กสิกรรม 158149
15  นายชุมพล ดีศรี 158202
16  นางสาวปวริศา ไพรีรณ 158182
17  นายประสาน ไชยแสนฤทธิ์ 158263
18  นายนพดล เจียมสวัสดิ์ 158275
19  นางสาวปัญญวดี กฤษณมนตรี 158274
20  นายสุชาญ กมลวิทย์ 158284

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th