ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปนัดดา เลิศฤทธิพงศ์ 157513
2  นายวุฒิไกร ถิรจรุงสกุล 154924
3  นายธีรยุทธ เกษตรสิงห์ 157167
4  นางสาวณัฐชยา แก้วด้วง 153439
5  นางสาวสิริลักษณ์ มั่นนาค 153440
6  นายทรรวรีก์ พระแก้ว 157894
7  นายฤชากร คงทอง 157655
8  นายสรายุทธ อินทโชติ 157657
9  นายวิชยุตม์ โสแสนน้อย 157653
10  นายวรเมธ เรืองสง่า 157667
11  นางสาวสุภัสสร สังข์ลา 157671
12  นายสุพจน์ นามภูมี 157673
13  นางสาวสุภาวดี มหาวรรณ์อุ๊ด 157701
14  นายวิชาติ คงน้อย 157980
15  นางสาวชุติมา ชุ่มปาน 157825
16  นางสาวอริยาภรณ์ สินสมบัติ 157826
17  นางสาวจีรนันท์ เมืองจันทร์ 157906
18  นางสาวลัดดา แสงสุวรรณถาวร 157645
19  นายพลพจน์ เชนวิทยา 157781
20  นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง 157203

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th