ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปนัดดา เลิศฤทธิพงศ์ 157509
2  นายธีรยุทธ เกษตรสิงห์ 157166
3  นายศักดิ์นรินทร์ สิ่วกลาง 155261
4  นางสาวนิภาพร โมธรรม 157804
5  นางสาวนภาไพร ขำรอด 157895
6  นางสาวรจนา โตสารเดช 157738
7  นางสาวอาภาพันธุ์ รัตนรินทร์ 157796
8  นายณัฐวุฒิ ถาวรตระการ 157803
9  นางสาวรัชนี ทิพย์กล่อม 155515
10  นายธาตรี ธูปแก้ว 157732
11  นายฤชากร คงทอง 157654
12  นายสรายุทธ อินทโชติ 157656
13  นายวิชยุตม์ โสแสนน้อย 157652
14  นายวรเมธ เรืองสง่า 157666
15  นางสาวยุพเรศ วิถุนัด 157677
16  นางสาวศุศิรา พรหมเสน 157790
17  นางสาวชุติมา ชุ่มปาน 157823
18  นางสาวอริยาภรณ์ สินสมบัติ 157824
19  นางสาวจีรนันท์ เมืองจันทร์ 157907
20  นายทรรวรีก์ พระแก้ว 157925

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th