ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายพงษภัทร ดวงดาว 157665
2  นายอุดมศักดิ์ บำรุง 157663
3  นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ 157660
4  นางสาวทิวารัตน์ เหลาซื่อ 157780
5  นายธีรยุทธ เกษตรสิงห์ 157165
6  นางสาวนุจรินทร์ มุทุสิทธิ์ 157686
7  นายอนุชา โพธิ์เย็น 157784
8  นายมนตรี โชติชัยวงศ์ 157786
9  นางสาวรุจิกาญจน์ เอี่ยมภู่ 157886
10  นางรุ่งทิวา สิงห์อยู่ 157885
11  นางสาวส้มชื่น อุดมบุญ 157884
12  นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด 158057
13  นางสาวสุนิสา แก้วพา 158037
14  นางสาววนัสมล คีรี 154486
15  นางสาววันวิสาข์ นาวาทอง 157988
16  นางสาวธัญนภางค์ แก้วกุณโฑ 157114
17  นางสาวพลอยพิชชา ปัญจมาพิรมย์ 158075
18  นางสาวสุกัญญา วงศ์ยิ้มใย 158080
19  นางสาวศิตารัตน์ รุจิญาติ 157932
20  นางสาวธนาพร เชิดชูพงษ์ 157933

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th