ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวศิริลักษณ์ แสงเพ็ง 157508
2  นางสาวเกศินี วิรุฬห์ตั้งตระกูล 155042
3  นางสาวปริญญา หงษ์บุญเสริม 157848
4  นางสาวลัคนา กล้าปราบศึก 157809
5  นางสาวนิตยาวรรณ ผิวขาว 157850
6  นางสาวสุนิสา นิลสุรัตน์ 157851
7  นางสาวธัญชนก ทองน่วม 157853
8  นายวราวุฒิ ช่อชน 157857
9  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 157829
10  นางสาวกศิธิศร นาคหมื่นไวย 157953
11  นางสาววรรณภา ตะกรุดโทน 157956
12  นางสาวรันฐิมา ใจประเสริฐ 157987
13  นายยศกร ทางพุดซา 158017
14  นายเกียรติภูมิ นิลมัย 157924
15  นางสาวคริษฐา มุขดา 156971
16  นางสาวนุชวรา จิตเจริญรุ่งเรือง 142919
17  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 158044
18  นายนิรัญ คำพารัตน์ 158050
19  นางสาววีณา ใจนำปน 142340
20  นายพิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 156674

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th