ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวมะลิ มูลมาตร มะลิ มูลมาตร 157860
2  นายวิชาญ ตรีทัศน์ 157867
3  นายเฉลิมชัย เพ็ชรมั่ง 157865
4  นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ วิญญุพันธ์ 157862
5  นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอ่อง 157650
6  นางสาวธิติมา หวานเสนาะ 157643
7  นางสาวจีรวรรณ อังคะนาวิน 157647
8  นางสาวสุนิสา แก้วพา 158038
9  นางสาววนัสมล คีรี 154485
10  นายณัฐพงศ์ นิลสันเทียะ 158091
11  นางสาวนงค์ลักษณ์ มุริจันทร์ 158092
12  นางสาวอมรรัตน์ บุญอาจ 157805
13  นายนิธิศ บุญยัง 158068
14  นางสุธิมา ม่วงงาม 158066
15  นางสาวหทัยชนก ปานเนียม 158065
16  นายอมรชัย วงค์มา 158097
17  นายอานนท์ สิทธิเวช 158098
18  นางสาวธนพร กลัดพ่วง 158013
19  นางสาวกิติภา มาภักดี 157977
20  นางจิรนันท์ สุธรรมา 158071

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th