ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนวภัทร นวฤกษ์ 157759
2  นางสาวนิรชา เสน่ห์วงค์ 157629
3  นายธนาธิป สีละพัฒน์ 157750
4  นางสาวรวงทอง ตระกูลโอสถ 157522
5  นางสาวกนกวรรณ ปิยพงศ์รัตนกุล 157778
6  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 151168
7  นายวิชาติ คงน้อย 157816
8  นางสาววันวิสาข์ ศรีสวัสดิ์ 157498
9  นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์ 157819
10  นางสาวกิดากานต์ พาภักดี 157820
11  นายวุฒิไกร ถิรจรุงสกุล 154891
12  นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ 157313
13  นายชวลิต แสงกระจ่าง 157463
14  นางสาวฉัตราภรณ์ ทวีศิลป์ 156059
15  นางสาวสุดารัตน์ นิ่มน้อย 156056
16  นางสาวจีรนันดา บุญเที่ยง 156058
17  นางสาววรรณภา สร้อยทรัพย์ 156057
18  นางสาวทัตสินิทธิ์ สายทวี 155974
19  นางสาวพรทิพา เจริญผล 155530
20  นายฉัตรชัย ภิรมย์เสวก 156226

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th