ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนวภัทร นวฤกษ์ 157537
2  นางสาวนิรชา เสน่ห์วงค์ 157766
3  นางสาวรวงทอง ตระกูลโอสถ 157593
4  นางสาวกนกวรรณ ปิยพงศ์รัตนกุล 157777
5  นายว่าที่ ร.ต. ปรีชา ปุลาโน 151167
6  นางสาวสุภัทรตรา ภัตศรี 157788
7  นางสาววันวิสาข์ ศรีสวัสดิ์ 157497
8  นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์ 157817
9  นางสาวกิดากานต์ พาภักดี 157818
10  นายวุฒิไกร ถิรจรุงสกุล 154890
11  นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ 157312
12  นายขวลิต แสงกระจ่าง 157462
13  นางฟาริดา สุวรรณโณ 157878
14  นางอัญชลี ทองศรีนุ่น 157879
15  นางพรทิพา เจริญผล 156260
16  นายฉัตรชัย ภิรมย์เสวก 156228
17  นายเจริญศิลป์ อุตะมะ 157726
18  นางสาวสุชาดา แซ่วะ 157951
19  นางสาวนันทนา มุนี 157952
20  นางสาวจารุวรรณ จันทสุ 158033

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th