ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนุชิดา หุ่นศรีสกุล 157761
2  นายวุฒิไกร ถิรจรุงสกุล 154925
3  นางฟาริดา สุวรรณโณ 157877
4  นางอัญชลี ทองศรีนุ่น 157880
5  นางสาวชุลีกร พ่อบาล 156165
6  นางสาวศิวาลัย ยงกุล 156161
7  นายกฤตนัย ดาวประกายมงคล 157955
8  นายอิทธิพัฒน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 157957
9  นางสาวชนาพร ตรรกชนชูชัย 157946
10  นางสาวกุลมาส ปกรสิทธิ์ 157947
11  นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค 157931
12  นางสาวชุติมณฑน์ สมบูรณ์มาก 158034
13  ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนก เนินดี 157800
14  นายจรูญโรจน์ ปล้องทัพ 157802
15  นางสาวมนวดี ยิ่งดัง 158012
16  นางสาวทิฆัมพร บุญยไพศาลเจริญ 157975
17  นางสาวสิริภัสสร คุปตวัช 158039
18  นางสาวธนวดี หรือมอญ 158040
19  นายภาณุวัฒน์ ป้อมป้อง 158106
20  นายอธิปพัฒน์ จารุศิริฐิติกุล 156922

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th