ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนุชิดา หุ่นศรีสกุล 157764
2  นายวุฒิไกร ถิรจรุงสกุล 157898
3  นางสาวปัญญาภรณ์ แสงมา 157560
4  นายชัยเพชร ฉัตรปัญญาพร 157567
5  นางสุกัญญา เฮงพัฒนาพงศ์ 157557
6  นางสาวสุชาดา แซ่วะ 157914
7  นางสาวนันทนา มุนี 157915
8  นางสาวชนาพร ตรรกชนชูชัย 157996
9  นางสาวชุลีกร พ่อบาล 156164
10  นางสาวศิวาลัย ยงกุล 156160
11  นางสาวสิเรียม ชาพรมมา 157972
12  นางสาวกุลมาส ปกรสิทธิ์ 157997
13  นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค 158001
14  นายบรรพต นรศรี 157806
15  นายกิตติพัน แก้วเชื้อ 158082
16  นายสุรเดช เจียรยืนยงพงศ์ 158031
17  นายพิวุฒิ บวรกีรติขจร 153931
18  ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนก เนินดี 157797
19  นายจรูญโรจน์ ปล้องทัพ 157801
20  นางสาวมนวดี ยิ่งดัง 158011

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th