ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายทรงเดช ยิ้มแย้ม 157546
2  นางสาวทัศนีย์ เสือโรจน์ 157551
3  นายยุทธสิทธิ์ ชาฮาม 157549
4  นางสาวนลิน ขบวนสาร 156537
5  นายธีรพงศ์ เกศรินทร์ 156499
6  นายภานุวัฒน์ ช่วยบุญชู 156510
7  นายภานุวัฒน์ นวลขาว 156516
8  นายยงยุทธ สุขอนันต์ 156508
9  นายวิทยา เมฆฉาย 157258
10  นายสรศักดิ์ ศรีธรรม 156502
11  นายอดุลย์ หมาดหวัง 156511
12  นายอนุชิต ไชยสิทธิ์ 156503
13  นางสาวกานติญา แก้วทวี 157262
14  นางสาวปัทมา ล้อมกลาง 157731
15  นางสาวนิโลบล ทิมทอง 157321
16  นายธนิต ทองสุขนอก 157326
17  นายนิพล ศรีรังษ์ 157324
18  นางสาวดวงกมล ถวิลหา 157460
19  นางสาวอรวรรณ ปานทอง 157718
20  นางสาวสุดารัตน์ อุคำ 157716

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th