ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายทรงเดช ยิ้มแย้ม 157543
2  นางสาวทัศนีย์ เสือโรจน์ 157550
3  นายยุทธสิทธิ์ ชาฮาม 157547
4  นางสาวนลิน ขบวนสาร 156690
5  นายธีรพงศ์ เกศรินทร์ 156506
6  นายภานุวัฒน์ ช่วยบุญชู 156500
7  นายภานุวัฒน์ นวลขาว 156513
8  นายยงยุทธ สุขอนันต์ 156501
9  นายวิทยา​ เมฆฉาย 157268
10  นายสรศักดิ์ ศรีธรรม 156507
11  นายอนุชิต ไชยสิทธิ์ 156509
12  นายอดุลย์ หมาดหวัง 156504
13  นางสาวปัทมา ล้อมกลาง 155865
14  นายพีรณัฐ เชื้อสวย 157649
15  นางสาวยุพเรศ วิถุนัด 157676
16  นางสาวดวงกมล ถวิลหา 157459
17  นางสาวอรวรรณ ปานทอง 157717
18  นางสาวสุดารัตน์ อุคำ 157715
19  นางสาวธัญชนก วิศาล 157734
20  นางสาวชัญญานุช อาภรณ์รัมย์ 157467

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th