ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุวิมล คนงาม 157627
2  นางสาวจุไรรัตน์ บุ้นเฮี้ยน 157754
3  นายธนายุต อินโอภาส 157752
4  นางสาวนงค์ลักษณ์ โคตรแก้วโกสม 157755
5  นางสาววนิดา หงษ์คำ 157756
6  นางสาวปรีญาพร มานะดี 157807
7  นายดนุวัตร ปรีดี 157736
8  นางสาวปวีณา มณียรัตน์ 157291
9  นางสาวคุณาพร มีเชื้อ 157579
10  นางสาวปาริชาติ สมสนุก 157192
11  นายวรพล สงชุม 157296
12  ว่าที่ ร.ต. หญิงฐานิตดา ปัญญาณัฐกุล 157859
13  นายธนวัฒก์ ปานบรรจง 157869
14  นายวีรพัฒน์ ใจจ้อง 157863
15  นางสาวปัณณภัทร อินริสพงศ์​ 157314
16  นางสาวสาธนี อินทสุภา 156771
17  นางสาวสุมาลี สืบนาวิน 157563
18  นางสาวนันทวัน เวทรังสิการ 157315
19  นางสาวอัยรดา สายพิมพ์ 157973
20  นางสาวชนิกา ปัญญา 156543

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th