ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปุณณ์ริดา สืบแสน 157481
2  นายศราวุฒิ ทานิล 157238
3  นางสาวกาญจนาพร ขรจันทร์ 157304
4  นายธนวัฒน์ อรรถธีระพงษ์ 157706
5  นายดนุวัตร ปรีดี ดนุวัตร ปรีดี 157735
6  นางสาวกนกวรรณ พนิชนาพันธ์ 157743
7  นายภมร ดวงศศิธร 157787
8  นางสาวณัฐณิชา เวียงทอง 157450
9  นางสาวปวีณา มณียรัตน์ 157379
10  นางสาวคุณาพร มีเชื้อ 157577
11  นางสาวปาริชาติ สมสนุก 157190
12  นายเลิศฤทธิ์ รอดชู 157890
13  นายอานุภาพ เตชะวัฒนกุล 157473
14  นายอิศรา สุวรรณพรหม 157474
15  นางสาวเพชรรัตน์ รักษ์พันธ์ 157597
16  นางสาวกวินนา เสลาหลัก 157447
17  นางสาวศิรินภา เรือนสวัสดิ์ 153538
18  นางสาวสาธนี อินทสุภา 156770
19  นางสาวอัยรดา สายพิมพ์ 152051

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th