ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายจิรัฏฐ์ ศศิพัชรพงษ์ 157031
2  นายประสงค์ อังศุสิงห์ 154881
3  นางสาวศิริพรรณ ซิระเซ็น 157431
4  นายสุภัก หลุงลิว 157433
5  นางสาวจิตรานุช พิณนอก 157435
6  นางสาวกรชินันท์ ประทุม 157468
7  นางสาววิจิตรา วราเอกศิริ 156654
8  นางปราณี แซ่เฮง 156652
9  นางสาวธีฬกาณฐ์ ธรรมราช 157558
10  นายธนบดี ประพันธา 157585
11  นายวรพงษ์ ดีมั่น 157581
12  นางสาวศรินยา กองสอน 157472
13  นายมานพ รังษีอนุวัตรกรู 157541
14  นายฉัตรชัย ชื่นชม 157539
15  นางสาวกัลยาณี ไกรจูมพล 157592
16  นางสาวหทัยชนก หลวงสนาม 157437
17  นางสาวเจนจิรา สุหงษา 157244
18  นายพรธีระ มหาคุณ 157511
19  นางสาวชนิดา ตาปัญโญ 157594
20  นางสาวณัฐนรินทร์ ศรีทิพากรกุล 157598

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th