ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายธรณินทร์ เทียมเพ็ง 157335
2  นางสาวอภิลักษณา ขอเหนี่ยวกลาง 157341
3  นายพงษ์ศักดิ์ ทองใบ 157336
4  นางสาวสาวิตรี ขาวก้านเหลือง 157340
5  นายองอาจ อินแหยม 157339
6  นายประสงค์ อังศุสิงห์ 154882
7  นางสาวศิริพรรณ ซิระเซ็น 157430
8  นายสุภัก หลุงลิว 157432
9  นางสาวจิตรานุช พิณนอก 157434
10  นางสาวกรชินันท์ ประทุม 157469
11  ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์ 156474
12  นางสาววิจิตรา วราเอกศิริ 156653
13  นางปราณี แซ่เฮง 156651
14  นางสาวธีฬกาณฐ์ ธรรมราช 157586
15  นายธนบดี ประพันธา 157584
16  นายวรพงษ์ ดีมั่น 157583
17  นางสาวพรนภา สิงห์ทอง 157564
18  นางสาวเพ็ญณภาย์ แก้วกิ่ง 157570
19  นายกิตติศักดิ์ ทองทัพไทย 157544
20  นางสาวศรินยา กองสอน 157471

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th