ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนริศ วิภวศุภกร 156994
2  นางสาวอภิญญา แก้วก้อ 155689
3  นางสาวกาญจนา ปล่อยมณี 157368
4  นายวรนาถ นิธิวราธร 157427
5  นางสาวญาณิน จันทรดี 157424
6  นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง 157202
7  นายคมกฤษ จิตรประทุม 157014
8  นางสาวจุฑามาศ จันทร์ประดิษฐ์ 157017
9  นายกมลฤทธิ์ ศิลาวาริน 157318
10  นายชนิพกรณ์ เจตบำรุงสิน 157495
11  นายธรรมนูญ ทรงมุสิก 157500
12  นางสาวพงศ์สุภา พันทะรี 157390
13  นายทรงศักดิ์ ใจกล้า 157369
14  นายสรัญ เสรีธรณกุล 157370
15  นายธีรวุฒิ แสงสวัสดิกุล 157388
16  นายมานพ รังษีอนุวัตรกรู 157542
17  นายฉัตรชัย ชื่นชม 157538
18  นายวัฒนาภิรมย์ หาชัย 157457
19  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 157295
20  นางสาวสุพิชญ์ชา โชติกะ 157611

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th