ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนริศ วิภวศุภกร 156993
2  นางสาววรรณิสา กาวกระโทก 157169
3  นางสาวบุษบา ตุ้มนอก 157222
4  นางสาวนุชธิดา โคตวงศ์ 154732
5  นางสาวอภิญญา แก้วก้อ 155690
6  นางสาวกาญจนา ปล่อยมณี 157367
7  นางสาวสุวิภาดา เดชา 157347
8  นายวรนาถ นิธิวราธร 157426
9  นางสาวญาณิน จันทรดี 157425
10  ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์ 156471
11  นายกมลฤทธิ์ ศิลาวาริน 156156
12  นายธรรมนูญ ทรงมุสิก 157499
13  นางสาวพงศ์สุภา พันทะรี 157389
14  นายทรงศักดิ์ ใจกล้า 157364
15  นายสรัญ เสรีธรณกุล 157366
16  นายธีรวุฒิ แสงสวัสดิกุล 157387
17  นายวัฒนาภิรมย์ หาชัย 157456
18  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 157294
19  นางสาวสุพิชญ์ชา โชติกะ 157612
20  นางสาวพัชนิดา จันทร์กลางเดือน 154642

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th