ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวรมิตรา รื่นสุข 157391
2  นางสาวจินตภา ไข่สีทอง 157392
3  นายไพฑูรย์ ยิ้มแย้ม 157394
4  นายคเนตร แก่นแก้ว 157393
5  นายชยกฤต กองตองกาย 156732
6  นางสาววาสนา สุจิตต์จำรัสสกุล 156733
7  นางสาวทิพยสุคนธ์ เครือเนตร 156731
8  นางสาวธนัตถ์นพนันท์ เรือนเงิน 156695
9  นางวรีย์ภรณ์ วงษ์กิ่งศรี 156928
10  นายสัญชัย ชำนาญพงศ์ 157306
11  นางสาวสรินยา ปานิเสน 157305
12  นายชิห์ เชน หู 157307
13  นายศิริพงษ์ มีแก้ว 153730
14  นางสาวรัศมี โคตธรรม 153719
15  นายนายกฤษ คงชยาสุขวัฒน์ คงชยาสุขวัฒน์ 157529
16  นางสาวสุดารัตน์ จันพุ่ม 157235
17  นางสาวปาริฉัตร วาดวงศ์ 157234
18  นายภควัต เพียรล้ำเลิศ 157477
19  นางสาวอรนุช ผิวเรืองนนท์ 157548
20  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 157293

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th