ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวรัศมี โคตธรรม 153720
2  นายศิริพงษ์ มีแก้ว 153729
3  ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์ 156469
4  นายนายกฤษ คงชยาสุขวัฒน์ คงชยาสุขวัฒน์ 157528
5  นายภควัต เพียรล้ำเลิศ 157476
6  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 157292
7  นางสาวสุนีย์ ขวัญยืน 156965
8  นางสาววิภานุช น้อยนิยม 157208
9  นางสาวเรวดี ศรีสกุลดี 157533
10  นางสาววิไลรัตน์ ต่อพันธ์ 154610
11  นางสาวพรทิวา ชาไชย 154754
12  นางสาวศิริวรรณ โภคทรัพย์ 154730
13  นางสาววันทนีย์ ไทยหินโจน 157601
14  นายเฉลิมพร เหล่ามาลา 157603
15  นางสาวสุวิมล คนงาม 157626
16  นางสาวสุภาพ วังคีรี 157327
17  นางสาวศิรินภา เรือนสวัสดิ์ 153567
18  นางสาวอารายา นุชสุข 157610
19  นางสาวนาฏริกา ครสวัสดิ์ 157613
20  นายภิเศกศักดิ์ คำดีบุญ 155911

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th