ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายธิชานัน ศรีสวัสดิ์ 157311
2  นางสาวดรุณี อ่ำศรี 156179
3  นายอภิเดช บุตรโคตร 157272
4  นายรังสฤษดิ์ รุ่งรัตน์ 157271
5  นางสาวนิธิดา สมิตินทร์ 154640
6  นางสาวพัชนิดา จันทร์กลางเดือน 154641
7  นางสาวนันทวัน อัมรินทร์ 156742
8  นางสาวภัทราวดี อ่อนศรี 154910
9  นายธรรมรัต ชัยกุล 154908
10  นางสาวอธิติญา คงเตี้ย 155713
11  นางสาวพัฒนียา ทองเหว่า 155715
12  นางสาวปานฤดี บุตรแสน 157331
13  นางสาวใกล้รุ่ง ดำรงปัญจวงศ์ 157333
14  นางสาวภาวิณี อินทร์เผือก 157356
15  นางสาวรุ่งอรุณ กุฎีทอง 157358
16  นางสาวขนิษฐา เศรษฐภักดี 157360
17  นายชัยยงค์ ปัญญา 157350
18  นายบัณฑิต ลีวงค์ศักดิ์ 157352
19  นางสาวชุติมา เผชิญมหาโยธิน 155218

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th