ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเนตรยา จิรสถิตย์เวฬุ 157227
2  นางสาวดรุณี อ่ำศรี 156177
3  นายอภิเดช บุตรโคตร 157273
4  นายรังสฤษดิ์ รุ่งรัตน์ 157270
5  นางสาวนันทวัน อัมรินทร์ 156741
6  นางสาวอนงค์ คงเซ็น 152399
7  นางสาวอธิติญา คงเตี้ย 155712
8  นางสาวพัฒนียา ทองเหว่า 155714
9  นางสาวปานฤดี บุตรแสน 157332
10  นางสาวใกล้รุ่ง ดำรงปัญจวงศ์ 157334
11  นางสาวภาวิณี อินทร์เผือก 157355
12  นางสาวรุ่งอรุณ กุฎีทอง 157357
13  นางสาวขนิษฐา เศรษฐภักดี 157359
14  นายธนวัฒน์ แก้วพวง 157346
15  นางสาวชนกสุดา อาษาไชย 157381
16  นางสาวปภัสรา หล้ามะโฮง 157384
17  นายฐนนันท์ แสงเป่า 157247
18  นางยุวดี ใจหาญ 157402
19  นายเอกชัย คงกล้า 157441
20  นางสาวจุฑารัตน์ ศิริจำรัส 156851

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th