ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุวนี แก้วภาพ 157301
2  นางสาวศศิธร ภวภูตานนท์ 157348
3  นางสาวชนกสุดา อาษาไชย 157380
4  นางสาวปภัสรา หล้ามะโฮง 157386
5  นายอาทิตย์ ดีหล้า 156189
6  นายเอกลักษณ์ สุขทอง 156446
7  นายจีรภัทร อนันต์วิริยะสกุล 157411
8  นางสาวกันญารัตน์ ศรีภูมิพรรณ 157404
9  นางนิรินทร เข็มกลัด 157403
10  นางสาวสุมลทิพย์ หลาบงาม 157407
11  นายพิชัย พิทักษ์ตระกูลศิริ 157342
12  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษกร จันทร์เหลือง 157362
13  นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง 156760
14  นางสาวมนทกานต์ ทรงพุฒิ 145122
15  นางสาวณัฐกานต์ ยังชีพยืนอยู่ดี 157418
16  นางสาวพัชรี ชุณห์วิจิตรา 157397
17  นางสาววรรณิตา เลิศชีวานันท์ 157398
18  นางเอื้องไพร โคตรบุรี 151863
19  นางพุฒตาล จูสิงห์ 157484

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th