ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุวนี แก้วภาพ 157300
2  นางสาวกรวิกา ไพศาลเจริญ 155545
3  นางสาวชนกสุดา อาษาไชย 157129
4  นางสาวปภัสรา หล้ามะโฮง 157385
5  ว่าที่ ร.ต.หญิงบุษกร จันทร์เหลือง 157363
6  นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง 156814
7  นายอาทิตย์ ดีหล้า 156190
8  นายเอกลักษณ์ สุขทอง 156447
9  นางสาวมนทกานต์ ทรงพุฒิ 142728
10  นางสาวณัฐกานต์ ยังชีพยืนอยู่ดี 157399
11  นางสาวพัชรี ชุณห์วิจิตรา 157420
12  นางสาววรรณิตา เลิศชีวานันท์ 157419
13  นางพุฒตาล จูสิงห์ 157445
14  ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์ 156470
15  นางสาวสุชีลา เส้นเศษ 157228
16  นายนายกฤษ คงชยาสุขวัฒน์ นายกฤษ คงชยาสุขวัฒน์ 157526
17  นายสมบูรณ์ ฟองอินทร์ 157466
18  นายจีรภัทร อนันต์​วิริยะสกุล 157378
19  นางสาวจิณัฐตา กลั่นทอง 154918

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th