ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววรรณวิศา ราชสุวอ 151616
2  นางสาวกาญจนา ดาราย้อย 150776
3  นางสาวมณีรัตน์ จันทรสุข 154134
4  นางสาวอุไรวรรณ น้อยจินดา 152356
5  นางสาวธัญพิชชา คุนทัน 152164
6  นางสาวชฎาพร บัวผัด 153667
7  นางสาวสุกัญญา มาตา 152365
8  นางสาวพรทิพย์ อินทุวงค์ 152364
9  นายปรัชญา สุขเผือก 152543
10  นายภานุวัฒน์ สาทเจริญ 154042
11  นางสาวสุนีรัตน์ กุตัน 153601
12  ว่าที่ ร.ต.อนันต์ รัตนะ 153063
13  นางสาวอุไรวรรณ จอมสูงเนิน 153061
14  นางสาววารุณี ม่วงศรี 154647
15  นายคมสันต์ สอนทุย 154646
16  นางสาวนัชชา จุลลัษเฐียร 153203
17  นางสาวเกวรินทร์ ศิริวัฒนสกุล 151833
18  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 153756
19  นายชิณณกฤษดฎิ์ จองแอ 153754
20  นายภาคภูมิ ใจสมุทร 153755
21  นายบัณทัต จรัสตระกูล 154156
22  นายกิตติทัต จรัสตระกูล 154153
23  นางสาวพัณณิดา ฤทธิ์เสน 149228
24  นายทนาธรณ์ ปิยะนาคร 152324
25  นางสาวผโลทัย คำไหล 154087
26  นายนพนัฐ วงศ์ปินตา 152377
27  นายสมบัติ ดีสวัสดิ์ 154666
28  นายสิทธิพงษ์ พิศเพ็ง 151589
29  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 152484
30  นางสาวสุกัญญาทิพย์ เมธีวรฉัตร 153502
31  นายรุ่งโรจน์ พิริยะกุลพนัส 152752
32  นางสาวพรสวรรค์ รักษ์มณี 154810
33  นายอนุวัฒน์ ใจแสน 152870
34  นางสาวลมัย ขันดี 154007
35  นายสมบูรณ์ แพวขุนทด 154001
36  นายมนตรี สุริยะ 154005
37  นายอรรถพล บุญเสริม 153735
38  นางสาวขวัญชนก นพโสภณ 153741
39  นางสาวศศิประภา คำผง 153739
40  นางวิภา ช้อยพลอย 152021
41  นางสาวนนวตรา เย็นใจ 152022
42  นายกิตติชัย แสงนาค 152020
43  นางสาวพัชรินทร์ มะยมทอง 152023
44  นางสาวศิริพักตร์ สมสร้าง 153580
45  นางสาวสรัณญา ฉายเพิ่ม 152277
46  นายไตรภพ บัวเพชร 154761
47  นางสาวธัญญลักษณ์ ภู่พูลเพียน 153893
48  นางสาวอังคณา ม่วงปราง 154718
49  ส.อ.หญิงสุมาลี วงเยาว์ 151985
50  นายจิตติพงษ์ สุจิตต์ 154808

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th