ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายปรีดา สราญรมย์ 151499
2  นายจตุรงค์ เจริญพร 151497
3  นายพงศธร สุทธิบูลย์ 151496
4  นางสาววริษา กำมะลาต 151494
5  นางสาววรรณวิศา ราชสุวอ 151615
6  นางสาวกาญจนา ดาราย้อย 150777
7  นางสาวฐิตาภรณ์ กิจธิคุณ 153789
8  นางสาวสุกัญญา มาตา 152362
9  นางสาวพรทิพย์ อินทุวงค์ 152363
10  นายปรัชญา สุขเผือก 152541
11  นายภานุวัฒน์ สาทเจริญ 154041
12  นางสาวจุฑามาศ เอมโกษา 151937
13  นางสาวสุนีรัตน์ กุตัน 153600
14  ว่าที่ ร.ต.อนันต์ รัตนะ 153062
15  นางสาวอุไรวรรณ จอมสูงเนิน 153060
16  นางสาวนัชชา จุลลัษเฐียร 153202
17  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 153953
18  นายชิณณกฤษดฎิ์ จองแอ 153956
19  นายภาคภูมิ ใจสมุทร 153957
20  นางสาวชนิดา ตาปัญโญ 151780
21  นางสาวณัฐนรินทร์ ศรีทิพากรกุล 151776
22  นายเจนฎาศักดิ์ สุขสวัสดิ์ 152527
23  นางสาวคัทลียา ทองย้อม 153363
24  นายวิทยากร เจียมใจ 154771
25  นางสาวดรุณี พงษ์ภัทรินทร์ 153447
26  นายนพนัฐ วงศ์ปินตา 153177
27  นางสาวลลิตภัทร พิชวงศ์ 152378
28  นายปุณณภพ ตรีอุทัย 153042
29  นายสมบัติ ดีสวัสดิ์ 154665
30  นายสิทธิพงษ์ พิศเพ็ง 151577
31  นางสาวสุกัญญาทิพย์ เมธีวรฉัตร 153501
32  นายรุ่งโรจน์ พิริยะกุลพนัส 152751
33  นางสาวพรสวรรค์ รักษ์มณี 154809
34  นายสหรัฐ แซ่ตั้ง 153673
35  นางสาวศิริพักตร์ สมสร้าง 153579
36  นางสาวพรนภา อามาตมนตรี 154120
37  นายอรรถพล บุญเสริม 153737
38  นางสาวขวัญชนก นพโสภณ 153740
39  นางสาวศศิประภา คำผง 153738
40  นางสาวสรัณญา ฉายเพิ่ม 152278
41  นางสาวธัญญลักษณ์ ภู่พูลเพียน 153894
42  นางสาวทิพย์ชนก บวรหทัย 154835
43  นางสาวธิดา สุขขี 153619
44  ส.อ.หญิงสุมาลี วงเยาว์ 151986
45  นายจิตติพงษ์ สุจิตต์ 154807
46  นางสาวธนพร กลัดพ่วง 154504
47  นางวรรณดี แช่มมั่นคง 151349
48  นางสาวชาลิณี พุทธนุกูลชัย 151348
49  นายอนุสรณ์ ห้าวตระกูล 151347
50  นางสาวสุรีย์มาศ พรหมอินทร์ 152619

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th