ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายไพบูลย์ ภูฆัง 152457
2  นายธีร์รัฐ ปัตถานัง 153084
3  นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทวยหาร 153683
4  นางสาวธิดาวรรณ ตัณฑนันท์ 151793
5  นายอภิสิทธิ์ จันสุตะ 152964
6  นางสาวณิชารัศม์ สุทธิมณีพัฒน์ 152966
7  นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง 152133
8  นายภัทรพงษ์ งามกิจปราโมทย์ 151680
9  นายมานพ ชาวนาแปน 154035
10  นางสาวณัฐนารี เทียนวิลัย 151814
11  นางสาววัชรีพร เทพพานิช 153473
12  นายกิตติทัต จรัสตระกูล 152306
13  นายบัณทัต จรัสตระกูล 152307
14  นายทศพล เฉลิมชวลิต 153531
15  นางสาวเบญจวรรณ เรืองรัตน์ 151429
16  นางสาวน้ำผึ้ง แขจันทร์ 151420
17  นางสาวชนชนก ชาวโพธิ์หลวง 151425
18  นางสาวศิริพร สียา 154848
19  นายวรณภัศม์ วรกาญจน์สีหกุล 154109
20  นายอำพล ชาลีผาย 154110
21  นายกฤษณ์ ผลเจริญ 154817
22  นางสาวธัญญรัศมิ์ มโนสัจจารักษ์ 154815
23  นายสุรัตน์ชัย ดอกสลิด 154899
24  นางสาวสุวินณา ดีฤสานต์ 151385
25  นางสาวชลธิชา ศรีสำราญ 151826
26  นางเพ็ญพธู นิลอาธิ 152719
27  นายสหรัฐ พั่วเหล็ก 154804
28  นายสุธาเทพ ภู่ห้อย 151129
29  นายฉัตรากรณ์ จิตร์จันทร์กุล 154823
30  นางสาวสุภัทรา อิ่มอุระ 155088

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th