ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนายไพบูลย์ ภูฆัง 152452
2  นายธีร์รัฐ ปัตถานัง 153083
3  นางสาววรีพร บัวลอย 152040
4  นางสาวสุดารัตน์ กิ่งทวยหาร 153431
5  นายอภิสิทธิ์ จันสุตะ 152963
6  นางสาวณิชารัศม์ สุทธิมณีพัฒน์ 152965
7  นายภัทรพงษ์ งามกิจปราโมทย์ 151682
8  นางสาวจิฑาภรณ์ กาวิโย 153306
9  นางสาวกัญญาณัฐ ฐิติธรรมคุณ 151830
10  นายเอกรินทร์ วัฒนสันติเจริญ 153834
11  นางสาวจุฑารัตน์ พันธ์ศรี 153492
12  นายทศพล เฉลิมชวลิต 153530
13  นางสาวเบญจวรรณ เรืองรัตน์ 151430
14  นางสาวน้ำผึ้ง แขจันทร์ 151418
15  นางสาวชนชนก ชาวโพธิ์หลวง 151426
16  นางสาวกฤตลักษณ์ แก้วนิสสัย 151903
17  นางสาวศิริพร สียา 154847
18  นายสุรัตน์ชัย ดอกสลิด 154897
19  นางสาวสุภิญญา บุญศรีบาดาล 154884
20  นางเพ็ญพธู นิลอาธิ 152696
21  นายสหรัฐ พั่วเหล็ก 154803
22  นายฉัตรากรณ์ จิตร์จันทร์กุล 154822
23  นายสุธาเทพ ภู่ห้อย 151130
24  นายราชศักดิ์ วาหมงคล 154785
25  นายพิศุทธิ์ บุญรักศรพิทักษ์ 150934

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th