ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนัฐกานต์ สีแก้วกล้า 153921
2  นายพิษณุ ไชยทองดี 153864
3  นายสุภาพ พงษ์เกษม 153857
4  นางสาวพัทราภร สัตนาโค 153775
5  นางสาวฐิตินันท์ เสียงสุวรรณ์ 153770
6  นายศตวรรษ บุญทรัพย์ 153771
7  นายเฉลิมชัย บุระขันธ์ 153891
8  นายภานุวัฒน์ สาทเจริญ 154046
9  นางสาวสมพร สิงสมดี 153760
10  นางสาวสุรีรัตน์ ภูมิสถาน 153759
11  นางสาวดรุณี อ่ำศรี 153830
12  นางสาววรรณดี ศรีสุวรรณ 154023
13  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 153792
14  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 153794
15  นางสาวพนาวรรณ คำรัตน์ 153784
16  นางสาวนิธิพร ดำรงศักดิ์ 153785
17  นายณัฐพงศ์ พงศ์อนิวรรตน์ 153786
18  นางสาวนรากร ลุนธาตุ 153664
19  นางสาวนุชรัชย์ ท่อนทอง 155099
20  นายณภดล บูรณวนิช 151856

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th