ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายภานุวัฒน์ สาทเจริญ 154045
2  นางสาวดรุณี อ่ำศรี 153829
3  นางบรรณกร พงษ์วิทยานุกฤต 154040
4  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 153791
5  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 153793
6  นางสาวนรากร ลุนธาตุ 148506
7  นางสาวเนธิษา นักการรอง 154116
8  นางสาวอุไรวรรณ เต็กใจตรง 154118
9  นางสาวสุดารัตน์ จันทร์บุญเรือง 154117
10  นายกฤษติชัย พุดสอยดาว 154148
11  นางสาวจงรักษ์ จันทะพงษ์ 154149
12  นายพิวุฒิ บวรกีรติขจร 154091
13  นายสุรเชษฐ์ นัยนภาเลิศ 154185
14  นางสาวพัชรินทิพย์ คงเกษม 154190
15  นางสาวพัชรินทร์ พุฒนอก 154199
16  นางสาวนปภา เนยสูงเนิน 154197
17  นายประยูร พิมพ์อักษร 154201
18  นางสาวชญานิศ จันทโรทัย 154200
19  นางสาวนฤมล บรรจงกิจ นฤมล บรรจงกิจ 154284
20  นางชลธิชา สุบงกช 154286

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th