ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเรณู โพธิ์ประชาคม 151670
2  นางสาวนินุสนานี นิเด 149291
3  นายพีรพัฒน์ บุญพันธ์ 151956
4  นางสาวสุดารัตน์ ทองน้อย 152042
5  นายฐากูร มรรคทรัพย์ 152043
6  นางสาวมลีวัน ก่อแก้ว 150230
7  นางสาวเสาวลักษณ์ นัดไธสง 150231
8  นายอภิชาติ เหลือศิริ 148109
9  นายอภิยุทธ ปัญญาพยัตจาติ 151774
10  นางสาวอธิตา ปัญญาพยัตจาติ 151775
11  นางสาวกนกกาญจน์ ปานพงศ์ 152076
12  นางสาววิภาดา จงสุมามาลย์ 152082
13  นายฉัตรากรณ์ จิตร์จันทร์กุล 152078
14  นางสาวกมลชนก ด้วงหมี 152083
15  นายปราโมทย์ สอดศรีจันทร์ 152085
16  นายคมสันต์ สอนทุย 152088
17  นางสาวลลิตา เทียมศร 152089
18  นายณรงค์ อินทพงษ์ 151829
19  นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ 151831
20  นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน 152019

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th