ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวธิดา สุรินราช 156465
2  นางสาวสวรส แซ่เตี๋ยว 155644
3  นายเกียรติชัย ต้องตรงทรัพย์ 156536
4  นายคณุตม์ ใจกล้า 156275
5  นางสาวพรพินิต บุญเลิศ 151713
6  นางสาวจรรยพร เฉยพ่วง 152777
7  นางสาวสุวรรณี ลิ้มวานิชย์ 156531
8  นางสาวยุภาวิณี ทองดี 150105
9  นางสาวมณฑิรา ฐิติประสาธน์ 156491
10  นางสาวฉัตทิตา อ้อยใจ 156091
11  นางสาวอำพร หนั่นต่า 155861
12  นางสาวจุฑามาศ แสงวิภาสนภาพร 154418
13  นายธีรเมธ เกียรติภัทรชัย 154414
14  นางสาวปานประดับ เลียงภักดี 154402
15  นางสาวรัชนี เพ็ชรอินทร์ 154438
16  นางสาววรัมพร โพธิ์เรือน 154411
17  นางสาวขวัญหทัย อินทร์อำนวย 156645
18  นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล 153123
19  นายกรณ์จิรัสย์ คงสวัสดิ์วรกุล 155622
20  นางสาวณิชชา แก้วเสียง 155037

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th