ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอรรถชัย สำเร็จผล 156358
2  นางสาวชไมพร ล้ออร่าม 156480
3  นางสาวเนตรชนก แก้วกำกง 156566
4  นางสาวนฤมล เพ็ชรจำนงค์ 156565
5  นางสาวจุฑามาศ แสงวิภาสนภาพร 154419
6  นายธีรเมธ เกียรติภัทรชัย 154413
7  นางปานประดับ เลียงภักดี 154401
8  นางสาวรัชนี เพ็ชรอินทร์ 154434
9  นางสาววรัมพร โพธิ์เรือน 154412
10  นางสาวจิตราภรณ์ เรืองวัฒนสุข 155572
11  นายธฤษณุ จันทร์แก้ว 156348
12  นายไกรทอง เสียงเพราะ 156133
13  นางสาวณิชชา แก้วเสียง 155036
14  นางสาวอุษากนก ขำสอาด 155462
15  นางสาวอรปรียา คำขาด 155087
16  นางสาวอุไรวรรณ ทุธินนต์ 155787
17  นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย 155730
18  นายจักราวุธ ไปนา 155849
19  นางสาวชิดชนก ท้าวอาวุธ 152702
20  นางจิรนันท์ สุธรรมา 152668

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th