ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอำพล บุญรอด 156563
2  นางสาวไพลิน เปรมใจ 156564
3  นายอภิศักดิ์ พนายุทธพงศ์ 156418
4  นายเฉลิมภพ บุญเขตร์ 156419
5  นางสาวเมธาวี ตองติดรำ 156421
6  นางสาวพัชรี เชื่อมชิต 154904
7  นายเอกพล อุปถัมภ์ 150119
8  นางสาวพรพิมล เห็นไพรวัลย์ 155991
9  นางสาวทิพประภาพร ไกรระภี 156193
10  นางสาวอัจฉรา อุบลหล้า 156197
11  นางสาวนฤมล ชัชวาล 155754
12  นางสาวอาทิตยา พร้อมพรม 156366
13  นายเจตจันทร์ ชูมงคล 154955
14  นางสาวลลิตพร เพิ่มเพียร 156600
15  นางสาวณัฐกมล อยู่พุ่มพฤกษ์ 155544
16  นายกิตติพัน แก้วเชื้อ 156380
17  นางสุวินณา ดีฤสานต์ 155684
18  นางสาวชลธิชา ศรีสำราญ 155395
19  นางสาวสุจิตรา สามศรีโพธิ์แก้ว 156626
20  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 153748

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th