ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอำพล บุญรอด 156558
2  นางสาวไพลิน เปรมใจ 156559
3  นางสาวเมธาวี ตองติดรำ 156398
4  นายเฉลิมภพ บุญเขตร์ 156412
5  นายอภิศักดิ์ พนายุทธพงศ์ 156399
6  นายเอกพล อุปถัมภ์ 150148
7  นางสาวพัชรี เชื่อมชิต 154900
8  นางสาวพรพิมล เห็นไพรวัลย์ 155992
9  นางสาวทิพประภาพร ไกรระภี 156194
10  นางสาวอัจฉรา อุบลหล้า 156195
11  นางสาวนฤมล ชัชวาล 155753
12  นางสาวบุษบงก์ พัวภวเวช 154081
13  นางสาวณัฐกมล อยู่พุ่มพฤกษ์ 155396
14  นางสาววิไลวรรณ ซื่อสัตย์ 156390
15  นางสาวสุวินณา ดีฤสานต์ 155287
16  นางสาวชลธิชา ศรีสำราญ 155685
17  นางสาวสุจิตรา สามศรีโพธิ์แก้ว 156625
18  นางสาววรรณรัตน์ ยิ้มสบาย 156497
19  นางกรนิกา ภักดีโต 156518
20  นายพิพัฒน์ แตงกูล 156535

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th