ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอังคณา สุขศิริพันธ์ 151980
2  นางสาวเมษยา สุภวรรณวงศ์ 156172
3  นางสาวลัดดา บุญตา 151981
4  นางสาวทิพย์วัน นาคมา 151979
5  นางสาวอภิญญา แก้วก้อ 155690
6  นางสาวพิมพ์ผกา รุ่งแสง 155321
7  นางสาวณัฐพร หงส์พันธ์ 156147
8  นางสาวณัฐณิชา เวียงทอง 156393
9  นายวัษษา ธัญญกิจ 156457
10  นายกฤษณะ ใจเที่ยงธรรม 155864
11  นางสาวศศิธร ใจแพทย์ 144397
12  นางสาวนิติญา ลำทา 155654
13  นายศิริพงษ์ มีแก้ว 153730
14  นางสาวรัศมี โคตธรรม 153719
15  นายพิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 156674
16  นางสาววิลาวรรณ แซ่โอ้ว 155831
17  นายกฤษณพงษ์ คำบุญมา 156334
18  นายพิสิษฐ์ พัฒถึง 156336
19  นางสาวทัตพร คำทองนิล 151205
20  นางสาวเกศินี วิรุฬห์ตั้งตระกูล 155048

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th