ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวดาวฤดี เพียซ้าย 155696
2  นางสาวอภิญญา แก้วก้อ 155689
3  นางสาวพิมพ์ผกา รุ่งแสง 155320
4  นายพิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 155272
5  นางสาวศศิธร ใจแพทย์ 144396
6  นางสาววิภารัตน์ ทวีลาภ 155511
7  นายศิริพงษ์ มีแก้ว 153729
8  นางสาวรัศมี โคตธรรม 153720
9  นายกฤษณพงษ์ คำบุญมา 156333
10  นายพิสิษฐ์ พัฒถึง 156335
11  นางสาวเกศินี วิรุฬห์ตั้งตระกูล 155042
12  นางสาวอรุณี วีระกังวานกุล 153633
13  นางจินตนา ดวงศรี 153648
14  นายสรรชัย โคษาราษฎร์ 153654
15  นายอนันต์ มีแก้ว 153651
16  นางสาวปราริณี เหิดขุนทด 153509
17  นายณัฐวุฒิ กรุงไกรจักร 156644
18  นางสาวณัฐพร พิมพ์รัตน์ 156602
19  นายชนะชัย อันสมัคร 156693
20  นางสาวสัณห์สมร ต้อสอ 154075

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th