ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอภิรักษ์ สุกดี 154977
2  นายเจตจันทร์ ชูมงคล 154954
3  นายฤทธิพันธ์ พืชสิงห์ 156527
4  นายโสพิษ สอนศาลา 156529
5  นางสาวสุภมาส สมสะอาด 156371
6  นางสาวสิริพร พวงทอง 154408
7  นางสาวมินตรา เริ่มงาม 154432
8  นางสาวรัชนี เพ็ชรอินทร์ 154435
9  นางสาวปานประดับ เลียงภักดี 154403
10  นายธีรเมธ เกียรติภัทรชัย 154417
11  นางสาวจุฑามาศ แสงวิภาสนภาพร 154422
12  นายอรรถชัย นวลคง 154429
13  นางสาวมยุรฉัตร รัตนมณี 154430
14  นางสาวนรากร ลุนธาตุ 155584
15  นางสาววานิดา กาหนุง 154842
16  นายจรัญ เกตุโรจน์ 156655
17  นายธวัชชัย ดาวใส 156657
18  นายภูมิ พิมคีรี 156662
19  นายอนุพงศ์ ทองเกลียว 156663
20  นางสาวพัชรา เขียวมาวงค์ 156691

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th