ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายฤทธิพันธ์ พืชสิงห์ 156526
2  นายโสพิษ สอนศาลา 156528
3  นางสาวสุภมาส สมสะอาด 156370
4  นางสาวสิริพร พวงทอง 154409
5  นางสาวมินตรา เริ่มงาม 154433
6  นางสาวรัชนี เพ็ชรอินทร์ 154436
7  นางสาวปานประดับ เลียงภักดี 154400
8  นายธีรเมธ เกียรติภัทรชัย 154415
9  นางสาวจุฑามาศ แสงวิภาสนภาพร 154420
10  นายอรรถชัย นวลคง 153703
11  นางสาวมยุรฉัตร รัตนมณี 154431
12  นางสาวนรากร ลุนธาตุ 155583
13  นางสาววานิดา กาหนุง 154840
14  นางสาวเนธิษา นักการรอง 155828
15  นางสาวเกตุสุดา เอ็นดูราษฎร์ 154335
16  นางสาวศิโรรัตน์ ศิรพงศ์ 156109
17  นางสาววิริญญา จันทรักษา 156110
18  นายวัลลภ พูลสงค์ 156112
19  นายณัฐวุฒิ กรุงไกรจักร 156643
20  นายสมบัติ ดีสวัสดิ์ 155501

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th