ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 155192
2  นางสาวมุขรินทร์ ทวีพจน์ 156437
3  นางสาวอรสา แนวสัตย์ซื่อ 156441
4  นางสาวกชกร ตรีธรรมกุล 156450
5  นางสาวลัคนา กล้าปราบศึก 156573
6  นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์ 154766
7  นางสาวกิดากานต์ พาภักดี 122624
8  นางสาวสุรีย์ลักษณ์ ทาสี 156087
9  นางสาวสิรินาถ สนอุป 156070
10  นางสาวรพีกาญจน์ ไชยธนะวัฒน์ 155655
11  นางสาวอรอมล ทราฤทธิ์ 154791
12  นางสาวจุฑามาศ เชื้อทอง 154795
13  นางสาวอุดมพร อรน้อม 156016
14  นางสาวสุธินี สิงห์พา 155080
15  นางสาวลลิตรา ทองแท่ง 155625
16  นางสาวกนกวรรณ พรรณราย 153167
17  นางสาวสุดารัตน์ อุ่นเจริญ 156621
18  นางสาวนภิสชฎา คะตะวงค์ 156605
19  นางสาวเฉิดโฉม ณ พัทลุง 155802
20  นายชนะชัย อันสมัคร 156692

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th