ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวณัทธิดา ศรีถาการ 156556
2  นางสาวสุพรรษา พิเคราะห์ยาม 156545
3  ว่าที่ร้อยตรีณัฐจรัส ใยบัณฑิตย์ 153848
4  นางสาวไพลิน แย้มยิ้ม 154981
5  นางสาวธิดา สุขขี 155874
6  นางสาวศุศิรา พรหมเสน 156623
7  นางสาวนิติญา ลำทา 155653
8  นางสาวศิริลักษณ์ กันสงค์ 154956
9  นายไพโรจน์ ตรงกลาง 156592
10  นายคมสันต์ สอนวิวัฒน์ 156406
11  นางสาววารุณี ม่วงศรี 156407
12  นางสาวกำไลทอง ผดุงสันต์ 156408
13  นายเชษฐา พวงสำราญ 156656
14  นางสาวศิริลักษณ์ รุ่นเจริญ 156658
15  นายทองมี เนื้อไม้หอม 156659
16  นางสาวทรรศนีย์ ทวีปักษาชาติ 156660
17  นางสาวฐิตารัตน์ โกสินพงศ์ปรีชา 156661
18  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 153747
19  นางสาวชวัลกร พุทธเสน 155835
20  นางสาวเยาวรัตน์ เยาวกุล 156678

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th