ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายจตุรงค์ แก้วไพโรจน์ 156272
2  นายประเสริฐ กีเนีย 156319
3  ว่าที่ร้อยตรีณัฐจรัส ใยบัณฑิตย์ 153844
4  นางสาวอมรรัตน์ บุญอาจ 156520
5  นางสาวฐิติกานต์ เหล่าพิเดช 156523
6  นายศิลาดล ผิวขาว 156524
7  นางสุธิมา ม่วงงาม 156522
8  นายนิธิศ บุญยัง 156519
9  นางสาวหทัยชนก ปานเนียม 156521
10  นายเจตจันทร์ ชูมงคล 154953
11  นางสาวไพลิน แย้มยิ้ม 154974
12  นางสาวฐิติยา พึ่งพร 151909
13  นางสาวธิดา สุขขี 155873
14  นายอรรถพล ไตรยขันธ์ 156487
15  นางสาวธัญญลักษณ์ หนุนเงิน 156052
16  นายเกียรติศักดิ์ ชัยสมุทร 156053
17  นางสาวกัลธญากรณ์ กำเพ็ชร 153647
18  นางสาวสุรีรัตน์ มีกลาง 153641
19  นางสาวทักษิณา ทวีปักษาชาติ 153644
20  นายฆาวุ โยวะศรี 153638

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th