ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววิภานี หอมสุวรรณ 156451
2  นางสาวนพวรรณ คชกริช 155534
3  นางสาวศุภนารี เคลือบสูงเนิน 155708
4  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 154947
5  นางสาวมุขรินทร์ ทวีพจน์ 156436
6  นางสาวอรสา แนวสัตย์ซื่อ 156440
7  นางสาวสงค์การ อินเมืองแก้ว 156169
8  นายบุญเพ็ง ทองสลับ 156175
9  นางสาวนพวรรณ เนตทิพย์ 156554
10  นายศิริพงษ์ ปราบปัญจะ 156588
11  นางสาวพิมพิมล พัดทอง 156332
12  นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร 155887
13  นายตะวัน พ่อชื่น 151859
14  นายวสวัตติ์ สีลูกหว้า 155101
15  นางสาวมุกอาภา วงศ์สุ่ย 156587
16  นายดนุวัตร ปรีดี 155967
17  นายประเสริฐ สาสูงเนิน 156539
18  นางสาวอรพิน พิมนิวาส 155392
19  นางสาวพัชราภรณ์ ภูวงศ์วนันท์ 156622
20  นางสาวกนกวรรณ พนิชนาพันธ์ 156042

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th