ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 154946
2  นางสาวอรทัย โปรยอรุณ 156577
3  นางสาวมุขรินทร์ ทวีพจน์ 156435
4  นางสาวอรสา แนวสัตย์ซื่อ 156439
5  นางสาวลภัสกร จรุวัฒนกุลชัย 155833
6  นางสาวสงค์การ อินเมืองแก้ว 156170
7  นายบุญเพ็ง ทองสลับ 156173
8  นางสาวจิราพร ด้านเนาลา 155573
9  นายนิกร จ่าพิชม 156443
10  นายศุภเดช กุลบรรเจิดสุข 156444
11  นางสาวขวัญชีวา โสรินทร์ 156445
12  นายลือชัย พลโยราช 156448
13  นายภูมินทร์ มงคล 156620
14  นายศิริพงษ์ ปราบปัญจะ 156367
15  นางสาวปิยะนุช จันทาสี 156568
16  นางสาวสุนีย์ ขวัญยืน 156459
17  นางสาวพิมพิมล พัดทอง 156331
18  นายตะวัน พ่อชื่น 155741
19  นายวสวัตติ์ สีลูกหว้า 155100
20  นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค 155878

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th