ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวร่มฉัตร ไชยรักษา 155482
2  นายกุลธวัช น้ำดอกไม้ 156248
3  นางสาวธนวรรณ นันทสาร 154069
4  นายประกอบ พิมพ์ศร 156240
5  นายวิชา แสวงศรี 155200
6  นางฉัตรสุดา มั่นคง 156244
7  นายชุมพล ถากา 156242
8  นางสาววรพรรณ เอี่ยมงามสม 156401
9  นายธนภัทร งามกมล 156397
10  นางสาวศศิชา วงษ์วิเชียร 156396
11  นางสาววิชุดา ปัญญา 156428
12  นางสาววรีพร บัวลอย 155808
13  นางสาวกัญญารัตน์ นิจจอหอ 153961
14  นายธนกร มวมขุนทด 153959
15  นายรชต ยวงกระโทก 153972
16  นางสาวภรณ์ทิพย์ หล่องบุตรสี 155283
17  นางสาวณภัชชา บุญกีรติกิตติ 155284
18  นางสาวจันทราลักษณ์ กิตติกุลอำไพ 156591
19  นายนันทพงศ์ เที่ยงธรรม 156101
20  นายอัฐพล เสริมศรี 156111

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th