ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายประเสริฐ กีเนีย 156323
2  นางสาวพิชญ์สินี พูลสมบัติ 156517
3  นางสาวธันยาภรณ์ คงสินชัย 156422
4  นายกุลธวัช น้ำดอกไม้ 156241
5  นายประกอบ พิมพ์ศร 156245
6  นางฉัตรสุดา มั่นคง 156243
7  นายชุมพล ถากา 156237
8  นางสาววิชุดา ปัญญา 156426
9  นางสาววรีพร บัวลอย 155807
10  นายชัยธนันท์ ทวีศักดิ์ชิตชัย 154505
11  นางสาวพัชรชนิษฐ์ ตั้งกิจศิริ 153995
12  นางสาวพนัดดา แก้วสาร 153968
13  นางสาวภรณ์ทิพย์ หล่องบุตรสี 153359
14  นางสาวณภัชชา บุญกีรติกิตติ 155285
15  นายณัฐวุฒิ วีระพงษ์ชัย 155542
16  นายนันทพงศ์ เที่ยงธรรม 156136
17  นายอัฐพล เสริมศรี 156120
18  นายไพทูรย์ ไชยเศษ 155388
19  นายอรรถพล ไตรยขันธ์ 156488
20  นายณัฐพัฒน์ สุขสวัสดิ์ ณัฐพัฒน์ สุขสวัสดิ์ 152613

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th