ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอธิพงศ์ ชูครุวงศ์ 156279
2  นางสาวฐานิดา รัญจวน 156283
3  นายนนท์ สีลา 156284
4  นายมานพ เปลี่ยนไธสง 156150
5  นางสาวพรพิมล เปลี่ยนไธสง 155045
6  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 155774
7  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 155819
8  นางสาวณัฐนรินทร์ ศรีทิพากรกุล 155491
9  นางสาวชนิดา ตาปัญโญ 155492
10  นางสาวกรรณิการ์ คงเมือง 153660
11  นางสาวนิดธิพร สร้อยก๋ม 155352
12  นางสาวอินทุกานต์ นพสถิตย์ 155275
13  นางสาวชลธิชา ปิยนาจ 154965
14  นางสาวอริสรา บุญเจือ 155660
15  นางสาวยุพา ตาปราบ 156361
16  นายประกิต เบาัสนเทียะ 155726
17  นางสาวนวรัตน์ อินทุโสภณ 154978
18  นายชายธง บุญขันธ์ 151543
19  นายภาสวร อ่อนนิ่ม 151544
20  นางสาววิภาวี พิฤก 153816

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th