ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอรนุช ผิวเรืองนนท์ 155955
2  นายอธิพงศ์ ชูครุวงศ์ 156282
3  นางสาวฐานิดา รัญจวน 156278
4  นายศรศิลป์ บุญเอี่ยม 152618
5  นางสาวพรพิมล เปลี่ยนไธสง 156151
6  นายนนท์ สีลา 156280
7  นายมานพ เปลี่ยนไธสง 155059
8  นางสาวลัดดา แสงสุวรรณถาวร 156094
9  นางสาวจีรวรรณ อังคะนาวิน 156040
10  นางสาวขนิษฐา จำนงค์จิตต์ 155981
11  นางสาวธิติมา หวานเสนาะ 155980
12  นายพลพจน์ เชนวิทยา 156096
13  นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอ่อง 156031
14  นายวิษณุ คำเงิน 156038
15  นางสาวจริยา โยจินา 155467
16  นายศิรัฐพล โพธิ์ศรี 155701
17  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 155771
18  นางสาวกฤษณา อุ่นเจริญ 155816
19  นายวีระศักดิ์ ลาสิงหาญ 155493
20  นายปฐมพงษ์ หอมศรี 156354

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th